සුභ උපන් දිනක් ප්‍රියේ

මව් කුසින් එළිය දුටු විගසිනේ ඔබ සඳේ
ඇගෙ රුවයි ඔබ දුටුවෙ නෙත් දෙකින් මිණි මගේ
ඒ සොඳුරු නිමේෂය සිහි නැගෙයි මා සිතේ
සුභ උපන් දින පැතුම් මා කෙරෙන් ඔබ වෙතේ

මවකගේ ආදරය නැති නමුත් සමීපේ
පියාණන් නොදුටුවද බෝ කලක් අතීතේ
මම සිටිමි ඔබ ලඟින් මාපියන් මෙන් නිතින්
එතරම් ම ආදරෙන් රැක බලා ගමි තුටින්

මුල් හමුව සනිටුහන් වන දිනත් අදමමයි
මුල්ම සේවය වෙතත් ගිය දිනත් අදමමයි
ඔබෙ උපන් දින සැමරුමත් යෙදුනෙ අදටමයි
දීඝායු සුව ලඳේ නිති සොඳින් නුඹ ලබයි

මගේ දිවි වර්ණවත් කළ ඔබේ සිනාවෙන්
මුලු දිවිය නිති සොඳින් ඉන්න මා හද ලඟින්
උදා වූ ජන්ම දින ඔබ දිවියෙ මල් වැලින්
සරසවා සමරන්න සුභ උපන් දින සොඳින්

Comments

Popular