මව් මරා ප්‍රියාවිය සිප ගැන්ම

කුරුටු ගෑ දිවි පෙවෙත හැර දමා පියඹන්න
එතෙර රන් මසු සොයා සිහින ලෝකෙක ඉන්න
මග හරින නියාවෙන් ඇති වටේ දුක් ගින්න
මව් මරා ප්‍රියාවිය සිප ගැන්ම කැප වෙයි ද

දිවි පුරා උපන් බිම කර නිසරු දුගතියක්
සොරා කන මසුරන්ට ගොඩනගා සුගතියක්
සිප් සතර ගුණ දහම් උගත්ත ද කාලයක්
කිසි සොවක් දැන් නැති ද හැර යන්න පුද බිමක්

දුර යන්න හේතුව ද සියොලඟ ම බව නොදත්
දුරින් ඉඳ වඳුරු බස් නිති වනයි අද ගොඩක්
දුර ඉඳන් පියඹ එති රැක ගන්න සොරු රැලක්
දුර්ජනන් පොදි එක්ක දුරක් යාවි ද රටක්

දුරු කතර අපා දුක් විඳ දරා අපමණක්
ලේ හලයි රන් මසුව රැක ගන්න අපෙ කතක්
පෙර අපර දෙදිගෙහි ම වැඩ කරති ජන ගඟක්
උන්ට ඇත රැක ගන්න හිටි බිමේ පරපුරක්

හුන් බිමේ කටු ගිලූ බෝ දනන් වාරයක්
සත් මුහුදු පැන යද්දි නගාවිය හිනාවක්
දස්කමට විස්කමට නැති වුව ද ඇගයුමක්
වැදූ මව් හැර යාම ම ද එක ම විසඳුමත්

Comments

Popular