පිරිමි

සිහින නැසුවෙ අත සත නැති නිසා ම ද
හිරක් නොගන්නේ කර අඹ නිසා ම ද
සිතින් හැඬුවෙ හද වියැලුණු නිසා ම ද
බැඳුම් බිඳුනෙ දඟ පුරුසඟ නිසා ම ද

අත සත නැත වුව ඇරලුවෙ උන් නොවෙ ද
අත පය නැති වුව දරුවන් නොදුන්නෙ ද
පඩි නැති වුව නුඹ කුස නොම පිරෙව්වෙ ද
වරදට පළමුව සිහි වුනෙ සතුන් ව ද

මුනිවත රැක්කේ නූගත් නිසා ම ද
මතේ සුවය වින්දේ රස නිසා ම ද
කඳුලු සැඟෙව්වේ අවමං නිසා ම ද
හිත් ගල් වුනේ පිරිමින් වූ නිසා ම ද

නිල් පාටින් ලේබල් වූ පිරිමියා
රෝස පාට ඇඟලූවොත් නොණ්ඩියා
මිදෙනා කල ඒ කොටුවෙන් ලෝකයා
සම තැන ලොව ලැබුවා වෙයි පිරිමියා

Comments

Popular