තුන්බෑ සමාගම

තනි කුටිය සියල් තතු අත තබා වසන්නෙය
කඩදහියෙ සවන වැකි දෑ අමුණ ලියන්නෙය
විස්මජන ප්‍රතිඵලය රට කළඹ ලබන්නෙය
කුළුඳුලෙ ම තුන් කුළුඳුලේ කුමරු දිනන්නෙය

උඩින් බට පාලමෙන් නැව් නැගින මද්ධුමය
සෙනෙවි අවි අත දරා පෙර මගට පැමිණුනෙය
කෙළි මඬල විසිතුරන් මවන්නට සිත් වීය
සලරූප කෙළි ලොවට පාන තැන හිමිවුනිය

ගුරු භවත් පුද දෙනා ගරු නාම උරුම විය
බහුස්‍රැත ඇදුරු තෙම සරසවියෙ පහල විය
විශ්වයෙ ම තරු අතර සිහින ගී ගැයුවේ ය
ගන්ධර්ව තරු කුමරු මේ බිමේ බිහිවුනෙය

Comments

Popular