අන්ධ බැතිය

අගට මුල හිට යථාවත් ගැන
වසන් නොමකර ඉලූවත් වත
පසක් වේවි ද මුග්ධ සත හට
අන්ධ බැතියෙන බැමේ ඇලි විට

නගා ඔල්වර හඬින් ඉහලට
තැනූ සිහ ලොම් ඇඳූ සිවලුන
දමා යහනට පමා නොකරම
තිබූ සව්සිර තනිස්කරණට

කමා කරනට පමා වන විට
දැවේ පියසිත් කුසේ ගින්නට
ඉසුරු පොදිබැඳ පලා යන්නට
සිවල් පල්ලන් වැදුවෙ කුමකට

Comments