ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ලියවුණු සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කවි පද වැල් ද ඔයාලට මෙහිදී කියවන්න ලැබේවි.

කියවන හැමෝටම : කවි කියවලා ඒ ගැන ඔයාලගේ විවෘත අදහස් කියන්නත්, මේ බ්ලොග් එකේ පාඨකයෝ වෙන්නත් අමතක කරන්නෙපා. එයාලට මගේ හද පිරි ස්තූතිය!

December 27, 2012

Pay or Post

Through my anger
I found some joy
when I heard that
you got a job
Though you couldn't say
as I was pissed
I lost being the first
but now I'm the last
who heard it in the queue
during this midnight
Think farther and
choose the best
What's more worth
the pay or the post
You choose that
it's your life

Questions & Answers

Yes, I get angry, at times,
when you skip my questions
and disappear from the chat
I hate such behaviors of you
I don't like to read or hear
short and sweet answers
Make everything detailed
because once, I made a mistake
without asking for explanations
Since then I always expect,
that you would elaborate all
Even before I interrogate again
If you like me to blame you,
better continue your routine
Later, do not say, I did hurt you

December 25, 2012

Doubtful Complexities

My lost love was hidden somewhere,
which once ruled my whole kingdom
I built for someone, a few years ago
Since then I loved being single,
where I found no complications
and less problems plus more fun
I observed the whole world freely
flying like a bird with wide open wings
seeing what's happening underneath
I'm passing a doubtful era thinking
to choose either freedom or love
But somewhere down the line
your kindness and caring plus love
melt my soul and reminds the fact
that we won't leave each other
I'm not sure whether I'd not hurt you
or fulfill your wishes and aspirations
Let the time solve the complexities
Let us wait till the right time comes

Indecent Joys

Yes, here I admit,
that I commit mistakes
and behave badly purposely
like I was and I used to be
with others as usual
It is difficult to break a habit
A habit of behaving mischievously
when you are not around
I cannot ask for apologies
for my casual doings,
I commit willfully
I try my best to abandon
all these as soon as I can,
just because you get hurt
and not because I don't like them
Sacrifices in love 
are worth 
sacrificing for a true lover
Though I'm still on may way to love,
I'll somehow sacrifice
my past and my indecent joys
as soon as possible...

December 24, 2012

Disappointing Complications

Things are getting worse
or may be confused
Don't know who's correct
and who's wrong
Complications are everywhere
Disappointed in every way
Company of a nasty one
has multiplied problems
Your past is ruining moods
and the things I hear too
Still I believe you, and I believe,
that a bitch is always a bitch
and a slut too in the same way,
whose swears on their mother
are always under the shadows
of lies, meant for their benefits
So keep the snake asleep,
which would bite
in any way unprompted

Gifts

You may have received
so many valuable gifts in your past
But I could only afford a little this time,
which doesn't mean
you value a little for me
You are still a precious gift to me
though your past created
corrupted memories to you and
disappointing feelings to me too
But those are not enough
for me to leave you
Therefore we still got a hope
that there will be a nice beginning
to our story in the near future,
where we can happily do
whatever we need without any doubt
I may not be your perfect match
and so do mine, but
we can still be the best couple
and show the world that
we won this game,
one day...

December 20, 2012

I'm sorry

I'm sorry
about last night
I was lecturing
to somebody
about love & sex
who's arrogant
It was more like
an argument
where I spoke for
'There exist love
without lust or sex',
which made you
wait in Skype
Sorry again
for not paying
attention on you
But I was happy
'cos I saw you

Yesterday

Yesterday,
when I saw you
as usual
again it aroused
my feelings
for you..
Though I wanted
to hug you
and cuddle you
I just squeezed
your arm...
Thank you
for coming
That shows me
how much you care

December 19, 2012

Virtual Kisses

Here I've started
giving you kisses
Not physically
but virtually,
imagining you're here
I'll soon addict
to that bad manner
spoiling you
day by day
One day I'll make
your precious life
full of kisses & hugs
Yes, I think
I'm falling in love,
once again,
may be for the last time
But I'm not sure
whether this would
last long
till the day
we die some day

December 17, 2012

The second day

It was the second day we met
and we made it in a little shower,
which turned worse later
We walked in the beach, in the darkness
and faced some troubles too
We badly wanted something
but we couldn't get through
It was damn cold with the rainy breeze
and you were sneezing slightly
'cos I made you wet and I'm sorry for that
But I badly wanted, to hold you tightly
and I was unfortunate, to do that freely
You are cuddle-some with your new haircut
I think you become cute, day by day,
which makes my day, whenever I meet you
Thank you for those memories,
and thank you for the band
My first gift, from you
I'll start missing you soon

December 16, 2012

I stole your sleep

I am powerful
because I steal sleepiness
I have stolen yours
when I called you tonight
You were half asleep
and I heard your sweet voice
and I stole it too
so that you whispered thereafter
Thanks a lot doggie,
for doing the rest
by punishing our enemy,
your aunt,
which made you think
I stole your sleep
Finally I got the credit
But yes, not just your sleep,
I have stolen your heart too

December 15, 2012

Missed You

Today I missed you
Missed you by chance
We were in the same town
but our miss-communication
made us stay away
from each other,
by stopping us reach
each other
It was my fault
as I've forgotten to mention
where I was
But it was nice
because, unknowingly,
we were in the same town
and you followed
my ride thereafter...

Rude You, Angry Me

You are hurting me
I just needed that, only that
I don't ask you to do anything else,
beyond that
Doing what I asked isn't a big deal
If you say it hurts you, how come?
Give me a proper reason, without arguing
If you love me, then prove it
Show me some care
If you love me, show me,
that you can do anything for me
But,
You cannot do a wee bit of a thing for me
rather crying and saying 'I Love You'
You are rude
Never thought you would behave this way
I don't expect you to sacrifice anything for me
You behave like you're losing a bone
What I asked was not love,
but I needed to figure out
how you look,
whether it matches me,
matches my preferences,
and catches my attraction
If you cannot bear these,
whenever you behave this way,
then be ready for these

December 14, 2012

I am Blank

I am blank
Whatever I do and wherever I go
I feel so empty
Got no idea about this
But I can't leave you
I can't let you go
Your part is in me now
So I can't let you go
It's so miserable
to not have you in my life
But one day I will come to you
when the time is right
Never cry for me hereafter
'Cos it hurts me too
I don't want tears in your eyes
and especially for me
Please don't cry
Though I am far away
I will be there to care about you
Somewhere deep inside
I feel so lonely
May be because of you...

December 13, 2012

I don't Know

There was a time I used to breath for someone
There was a time I dreamed about someone
There was a time I spent everything for that one
That was the time I lived on fire with that one

It was the time I cried everyday
It was the time I lived with doubts
It was the time I lost everything
There will be a time I will always be fine

There are plans stuffed in my head
There are feelings controlled badly in my mind
There are friends who were always there for me
There will be you may be, to be by my side

It is difficult to dream my future
It is difficult to take a decision
It is difficult to forget my routines
It will be difficult to stay single forever

I don't know what to do
I don't know how to treat you
I don't know I might hurt you
I don't know what I should do

Heart Yearns

I was waiting
a year or two
to see this meeting
eagerly too
When I met you
close to sea
you had cold like a
sneezing bee
We had a walk
in the dark and
kissed on the lips
by spilling sparks
Though we walked
side by side and
we knew that
we had to leave
I don't know
whether I'll fall in love
but my heart
still yearns for you

December 12, 2012

My Fawn

It was a remarkable eve
in which you were in my arms,
who gave me warmth
and some pretty memories too
like a li'l fawn with kissable lips,
who made my day
like an angel of stars.
Yes I felt you, and so did you
but let the time decide
about us, the future too
'Cos, it's still 12/12/12
"නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි පන්තියෙහි සඳහන් වන පුද්ගලයන් හා ස්ථාන මනඃකල්පිත බවත් නිර්මිත ආදර අන්දරයක් බවත් සලකන්න.

Make it clear that all the characters and the places mentioned in the poetic love story, "Nishanthaye Hasaralla" are fictitious and a creation.