ඔයාල හැමෝවම පෙම් හසරැල්ලට සාදරයෙන් පිළි ගන්නවා. ආදර අන්දරයක් පාදක කර ගෙන කොටස් වශයෙන් මෙහි පළ වෙන "නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි සංග්‍රහය මෙන්ම සමාජයීය හා රසවින්දනාත්මකව ලියවුණු සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කවි පද වැල් ද ඔයාලට මෙහිදී කියවන්න ලැබේවි.

කියවන හැමෝටම : කවි කියවලා ඒ ගැන ඔයාලගේ විවෘත අදහස් කියන්නත්, මේ බ්ලොග් එකේ පාඨකයෝ වෙන්නත් අමතක කරන්නෙපා. එයාලට මගේ හද පිරි ස්තූතිය!

December 27, 2012

Pay or Post

Through my anger
I found some joy
when I heard that
you got a job
Though you couldn't say
as I was pissed
I lost being the first
but now I'm the last
who heard it in the queue
during this midnight
Think farther and
choose the best
What's more worth
the pay or the post
You choose that
it's your life

Questions & Answers

Yes, I get angry, at times,
when you skip my questions
and disappear from the chat
I hate such behaviors of you
I don't like to read or hear
short and sweet answers
Make everything detailed
because once, I made a mistake
without asking for explanations
Since then I always expect,
that you would elaborate all
Even before I interrogate again
If you like me to blame you,
better continue your routine
Later, do not say, I did hurt you

December 25, 2012

Doubtful Complexities

My lost love was hidden somewhere,
which once ruled my whole kingdom
I built for someone, a few years ago
Since then I loved being single,
where I found no complications
and less problems plus more fun
I observed the whole world freely
flying like a bird with wide open wings
seeing what's happening underneath
I'm passing a doubtful era thinking
to choose either freedom or love
But somewhere down the line
your kindness and caring plus love
melt my soul and reminds the fact
that we won't leave each other
I'm not sure whether I'd not hurt you
or fulfill your wishes and aspirations
Let the time solve the complexities
Let us wait till the right time comes

Indecent Joys

Yes, here I admit,
that I commit mistakes
and behave badly purposely
like I was and I used to be
with others as usual
It is difficult to break a habit
A habit of behaving mischievously
when you are not around
I cannot ask for apologies
for my casual doings,
I commit willfully
I try my best to abandon
all these as soon as I can,
just because you get hurt
and not because I don't like them
Sacrifices in love 
are worth 
sacrificing for a true lover
Though I'm still on may way to love,
I'll somehow sacrifice
my past and my indecent joys
as soon as possible...

December 24, 2012

Disappointing Complications

Things are getting worse
or may be confused
Don't know who's correct
and who's wrong
Complications are everywhere
Disappointed in every way
Company of a nasty one
has multiplied problems
Your past is ruining moods
and the things I hear too
Still I believe you, and I believe,
that a bitch is always a bitch
and a slut too in the same way,
whose swears on their mother
are always under the shadows
of lies, meant for their benefits
So keep the snake asleep,
which would bite
in any way unprompted

Gifts

You may have received
so many valuable gifts in your past
But I could only afford a little this time,
which doesn't mean
you value a little for me
You are still a precious gift to me
though your past created
corrupted memories to you and
disappointing feelings to me too
But those are not enough
for me to leave you
Therefore we still got a hope
that there will be a nice beginning
to our story in the near future,
where we can happily do
whatever we need without any doubt
I may not be your perfect match
and so do mine, but
we can still be the best couple
and show the world that
we won this game,
one day...

December 20, 2012

I'm sorry

I'm sorry
about last night
I was lecturing
to somebody
about love & sex
who's arrogant
It was more like
an argument
where I spoke for
'There exist love
without lust or sex',
which made you
wait in Skype
Sorry again
for not paying
attention on you
But I was happy
'cos I saw you

Yesterday

Yesterday,
when I saw you
as usual
again it aroused
my feelings
for you..
Though I wanted
to hug you
and cuddle you
I just squeezed
your arm...
Thank you
for coming
That shows me
how much you care

December 19, 2012

Virtual Kisses

Here I've started
giving you kisses
Not physically
but virtually,
imagining you're here
I'll soon addict
to that bad manner
spoiling you
day by day
One day I'll make
your precious life
full of kisses & hugs
Yes, I think
I'm falling in love,
once again,
may be for the last time
But I'm not sure
whether this would
last long
till the day
we die some day

December 17, 2012

The second day

It was the second day we met
and we made it in a little shower,
which turned worse later
We walked in the beach, in the darkness
and faced some troubles too
We badly wanted something
but we couldn't get through
It was damn cold with the rainy breeze
and you were sneezing slightly
'cos I made you wet and I'm sorry for that
But I badly wanted, to hold you tightly
and I was unfortunate, to do that freely
You are cuddle-some with your new haircut
I think you become cute, day by day,
which makes my day, whenever I meet you
Thank you for those memories,
and thank you for the band
My first gift, from you
I'll start missing you soon

December 16, 2012

I stole your sleep

I am powerful
because I steal sleepiness
I have stolen yours
when I called you tonight
You were half asleep
and I heard your sweet voice
and I stole it too
so that you whispered thereafter
Thanks a lot doggie,
for doing the rest
by punishing our enemy,
your aunt,
which made you think
I stole your sleep
Finally I got the credit
But yes, not just your sleep,
I have stolen your heart too

December 15, 2012

Missed You

Today I missed you
Missed you by chance
We were in the same town
but our miss-communication
made us stay away
from each other,
by stopping us reach
each other
It was my fault
as I've forgotten to mention
where I was
But it was nice
because, unknowingly,
we were in the same town
and you followed
my ride thereafter...

Rude You, Angry Me

You are hurting me
I just needed that, only that
I don't ask you to do anything else,
beyond that
Doing what I asked isn't a big deal
If you say it hurts you, how come?
Give me a proper reason, without arguing
If you love me, then prove it
Show me some care
If you love me, show me,
that you can do anything for me
But,
You cannot do a wee bit of a thing for me
rather crying and saying 'I Love You'
You are rude
Never thought you would behave this way
I don't expect you to sacrifice anything for me
You behave like you're losing a bone
What I asked was not love,
but I needed to figure out
how you look,
whether it matches me,
matches my preferences,
and catches my attraction
If you cannot bear these,
whenever you behave this way,
then be ready for these

December 14, 2012

I am Blank

I am blank
Whatever I do and wherever I go
I feel so empty
Got no idea about this
But I can't leave you
I can't let you go
Your part is in me now
So I can't let you go
It's so miserable
to not have you in my life
But one day I will come to you
when the time is right
Never cry for me hereafter
'Cos it hurts me too
I don't want tears in your eyes
and especially for me
Please don't cry
Though I am far away
I will be there to care about you
Somewhere deep inside
I feel so lonely
May be because of you...

December 13, 2012

I don't Know

There was a time I used to breath for someone
There was a time I dreamed about someone
There was a time I spent everything for that one
That was the time I lived on fire with that one

It was the time I cried everyday
It was the time I lived with doubts
It was the time I lost everything
There will be a time I will always be fine

There are plans stuffed in my head
There are feelings controlled badly in my mind
There are friends who were always there for me
There will be you may be, to be by my side

It is difficult to dream my future
It is difficult to take a decision
It is difficult to forget my routines
It will be difficult to stay single forever

I don't know what to do
I don't know how to treat you
I don't know I might hurt you
I don't know what I should do

Heart Yearns

I was waiting
a year or two
to see this meeting
eagerly too
When I met you
close to sea
you had cold like a
sneezing bee
We had a walk
in the dark and
kissed on the lips
by spilling sparks
Though we walked
side by side and
we knew that
we had to leave
I don't know
whether I'll fall in love
but my heart
still yearns for you

December 12, 2012

My Fawn

It was a remarkable eve
in which you were in my arms,
who gave me warmth
and some pretty memories too
like a li'l fawn with kissable lips,
who made my day
like an angel of stars.
Yes I felt you, and so did you
but let the time decide
about us, the future too
'Cos, it's still 12/12/12

October 29, 2012

අමතක කරම්දෝ මා

අමතක කරම්දෝ මා කෙලෙසින් මෙසේ
නුඹ හා බැඳී බැඳුමන් පෙර නොවන් ලෙසේ
යන්නට වුවත් අතරේ මිතු දමෙන් මෙසේ
මතකෙ රැන්දූ සිතුවම් බොඳ වුනේ කෙසේ

හැරදා ගියත් අද මා ඔබෙ සිතෙන් මෙසේ
පෙරදා නොවූ විලසින් තනි කමක් දැනේ
සිතුවම් කලත් දෙදෙනා එක් රුවක් සිතේ
කිසිදා මැකී යන්නට නොදෙන් අප ලයේ

යන්නට කලින් යන මග මා නැති ලොවේ
පතනෙම් සිතෙන් නුඹ හට සුභ පැතුම් මෙසේ
දිවිය කොයි හෝ ගෙව්වත් මේ මිහිතලේ
සිටින්නට සොවින් තොර වී සතුටු සාගරේ

October 25, 2012

හිම මත පා යුග

හිම මත පා යුග තබමින් එකිනෙක
මග දෙපසේ තුරු වැල් අතරේ
පාර සදාගෙන අකුරට යන නුඹ
වන පියසක මුව පැටවකු සේ

සිහිල් පවන් රොද කැන් ගත ගැවසෙන
සීත දෙසේ නුඹ මේ කාලේ
පොත් මිටියක් ගෙන අකුරට යන විට
සිතුවිල්ලේ තනිවෙද නිබඳේ

එනු හැකි නම් එතෙරට දිව විගසම
ඇරලන්නට පාසලට හිමේ
තනි වන්නට හැකි වේවිද අප හට
යළි එන නුඹ හා නදී ඉමේ
October 20, 2012

When everybody sleeps

When everybody sleeps
I woke up and arise
I walk the streets alone
in the darkness like a fly

When I see you up in air
Million miles above the sky
Like I do it every year
I get tears filled in my eyes

'Cause you're far away the breeze
of the golden sand in beach
That we used to walk in ease
Holding hands like lovely freaks

Just the way we used to be
I want you to be with me
Crawling down from sky to me
Looking at stars you used to be

Down in here lay next to me
I wanna kiss your li'l forehead
Let me say good bye this year
To my only caring dear

Here I say you once again
I feel a lot of pain
We used to love in rain
Will you come here again?

October 19, 2012

සුපිරි පිම්මට උපහාරය

2012 වසරේ ඔක්තෝබර් මස 14 වැනි දා නිව් මෙක්සිකෝවෙන් ඇරඹි දීර්ඝ ගුවන් ගමනකින් පසු අභ්‍යවකාශයේ දොරකඩ හිඳ ශබ්ධයේ වේගය අභිබවමින් පොළොව කරා ලඟා වූ ඔස්ට්‍රියානු ජාතික ෆීලික්ස් බොම්ගාට්නර් සුපිරි වීරයාට උපහාර පිණිස මෙම කවි පෙළ රචනා කරන ලදී.

ඉහළ යන තෙක් පහළ නොපෙනෙන
අඳුරු අහසේ තරු දකින්නට
උදෑසනක ම පිටව ගිය ඔබ
ලොවට ඉහළින් පෙනින එම දින

යනෙන අතරෙදි ලොවේ බෝ දෙන
රොක්වි සල රූ තිර වටා හිඳ
අවසනක් නැති විශ්වෙ දොරකඩ
ඉඳන් කරනා යුධය දැකුමට

කුඩා කුටියක සැඟව ඒ දින
බරට ඇඳුමක් ගතේ ලාගෙන
ඉහළ ගියෙ නිසි අණත් පිළිගෙන
හැටේ විරු කී කරපු පාලන

මයිල සූ විසි ගෙවා ගිය විට
හදේ ගැස්මන් ඉහළ ගිය කල
දෙනෝ දාහක් නෙතු පියන් හැර
බලා සිටියේ විමතියෙන් තද

හද ගැසුම් නවතනා සැරයෙන්
දොඩා වදනක් ලොවට කෙටියෙන්
පියාසැරි යළි එනා අටියෙන්
දිවිය අවදානමක තබමින්

තැබූ කල මිහි තලේ පා නුඹ
ගෙවා බෝ දුර පියාඹා නුබ
සුපිරි මිනිසෙකු වුයෙන් අද ඔබ
ඓතිහාසික වීය මැද සබ 
October 16, 2012

සැබෑ නොවෙනා සිහිනයක්

සැබෑ නොවෙනා සිහිනයක් දෙස
බලා සිටිනා තුරා මේ ලෙස
සැබෑ නොවුන ද තිළිණයකි මට
දෙනෙත් අභියස ඔබෙ නුවන් යුග

ඇතත් දහසක් යොදුන් අප'තර
සැබෑ වන්නට හදේ සිහිනය
පලක් වේවි ද ලං ව සිටිය ද
සැබෑ නොම වනු දනී නම් එය

බිඳී යනු ඇත හදෙහි සිහිනය
මෙ'දිවියේ යම් තැනක සිට මට
නුඹෙ නුවන් යුග ලබන සිහිනය
මතු භවේ වත් සැබෑ වනු මැන


September 23, 2012

තවමත් මා හඬවන ඔබ

හමුවුනෙමු අපි නැවතත්
වසරකට පසු මෙවරත්
සිතන්නට බෑ සිතෙතත්
දෙනෙත් තෙත් විය ආයෙත්

පොත් ප්‍රදර්ශණයේදී
එදා වාගෙම මෙදිනත්
හමුවුනෙමු අපි නැවතත්
ආයෙ අවසන් වරටත්

නොසිතු ලෙසකින් අදටත්
නුඹට සිහි විය මාවත්
සිතුනි යන්නට දකිතත්
බැලීමට නුඹෙ මුහුණත්

ඉගිල ආවෙමි බසයෙන්
හමු වන්න පොත් අතරෙන්
සිටිමු තත්පර ගණනක්
දුටිමි ලස්සන මුහුණක්

වෙනස් වී ඇත බෝ සේ
හැඩ වෙලා නුඹ රිසි සේ
හැඟේ ලැබුමට පෙර සේ
ලඟින් ඉන්නට සිත් සේ

වෙන්ව යන මොහොතේදී
අතින් ඇල්ලිමු පෙරසේ
යන්න සිත නෑ මසිතේ
කුමක් කරමුද සොඳුරේ

නුඹට මා නම් නැතුවත්
සැපෙන් සිටි'හැක තවමත්
නුඹ දුටුව මම තවමත්
කඳුළු සලනව ගෙදරත්

June 10, 2012

සිඟන සොබනන්

තරම නොදත් සමහරු ඉදිමෙත් නිතර
සොබන ක්‍රියාවෙන් ඔප් නංවයි සිරුර
නැති දේ ඇති ලෙස පෙන්වා දන අතර
බටහිර බසින් රවටයි ලොව දන නිතර

මුදල් කකා කරතියි ලෝකෙන් යැදුම
කරති කතා තමන්ම ඉපැයූ බවම
එනමුදු සැලකුවේ තවෙකෙකි ඔවුන්ගෙම
නම යනු වෙනකෙකුගෙ ඒ නම් තමන්ම ම

ගොනා බැඳි ගැලේ කැරකෙන සකය මෙනේ
සොබන දනන් පසු පස යයි කාසි වෙතේ
ධනය ඇති දෙනා සොබනන් ඇසුරු කෙරේ
ගැල බැඳි ගොනා මෙන් පිනවයි සොබන ලොලේ

කාසි නැති කලට සොබනුන් සිඟන වෙසේ
බනිති බටහිරෙන් කරවා අමන බසේ
කලද උදව් කෙතරම් ඔවුනට මෙලොවේ
ගුණක් නොමැත මුල අමතක සියල් දෙනේ

April 25, 2012

ඔබ රඟනා රැඟුමන්


ඔබ හැර ගිය දා සිට මා අද තෙක්
කිසිවකු හට නෑ සිත දීලා
ඔබ සිහි වන හැම මොහොතක් පාසා
ඇත මගෙ සිත නිති තනිවීලා

ඔබ රඟනා රැඟුමන් දකිනට මා
නැත කිසිවිට පිරියක් මෙදිනේ
හිත් රිදවන ඔබෙ රැඟුමන් දුටු මා
සැමදා හැඬු කඬුලෙන් ගෙව්වේ

නන්නාඳුනනා සැම අතරේ නුඹ
මිතු දම් බැඳ ගත්තේ කෙලෙසේ
මා රිදවන ඒ දසුන් දකින්නට
මා කල පව කිම වේ නොසිතේ

මගෙන් මතුවටත් වෙනකෙකු ගැන නුඹ
සිත් යවතැයි නොම මා සිතුවේ
එනමුත් නුඹෙ ඔය හැසිරුම් මා දැක
අසරණ වී දුක් බෝ වන්නේ

February 28, 2012

නුඹෙ නව තතු නොමැති මෙමා

ඔබ පැමිණැ'ත අද දිනයේ
මුහුණු පොතේ සැරි සැරුමට
නිති එය බලනා මා හට
දැක ගන්නට හැකි විණ අද

නිති නුඹෙ පිටුවට එන මා
සොයනෙමි නුඹගේ රුව මා
ඇතිදෝ යැයි සිතමින් මා
නුඹෙ නව තතු නොමැති මෙමා

මා අද දින බැලූ පිටුම
ඔබත් බලා ඇති ලෙසිනේ
පුදුමයි එය සිදුවූයේ
කෙලෙසද යැයි නොම වැටහේ

මතකයි නුඹ කීවා මට
ගත් බව දුරකතනයකුත්
මාගේ දුරකතනයේම
වර්ගයෙ මුත් වෙනින් එකක්
 

එයින්ද ඔබ මෙහි ආවේ
වෙබ් පිටු වල සැරිසරන්න
මා මදකුදු නොදැක්කේද
වදනක් හෝ පවසන්නට

කවදා හෝ ආයෙත් නුඹ
මා අමතනු ඇසීමමයි
මා අස්වසනට මෙහි ඇති
එකම දෙයත් පිළිසරණත්

කෙලෙසින් ඔබ ගත කරයිද
මා ගැන සිහි නොම කරමින්
කෙලෙසින් මා ගත කරම්ද
ඔබ ගැන සිහි නොම කරමින්

February 27, 2012

නුඹ නෑ යලි එනු මා වෙත

සැලකූ හැටි - ඔබ මා හට
සිහිවේ මට - නිතරම අද

ඒ බව මට - සිහිවන විට
දෙණුවන් අග - කඳුලක් ඇත

තනි වූ මට - නුඹෙ කිසිවක්
හිමි නැත අද - පෙර දා ලෙස

සිටියත් අප - එක් වී පෙර
සිටියේ අප - වෙන් වී ලෙස

හමු වන්නට - ආසා ඇත
දකිනා විට - ඔබ හුන් තැන්

නුඹ ගැවසෙන - තැන වල විත්
හොරෙන් බලන් - ඉන්නට සිත

සැලකූ හැටි - මා නුඹ හට
අමතක වී - ඇත නුඹ හට

කොපමණ මම - සිහි කෙරුවද
නුඹ නෑ යලි - එනු මා වෙත

February 10, 2012

The winner took it all

This is a song sung by famous pop star group "ABBA" which was recorded in 1980 in which it's lyrics are written by Björn Ulvaeus and Benny Andersson. I have taken the same lyric and changed accordingly to match with the story written as poems in "Nishanthaye Hasarella", which denotes the reflection of an end of a love. Therefore this lyrics may include the replacements to the original wordings and phrases that are done by me.
***

I don't wanna talk, about things we've gone through,
Though it's hurting me, now it's history,
I gave you all I had and that's how you wanted,
Nothing more to say, nothing left to pay,
The winner took it all, I have lost alone,
Beside their victory, that's my destiny.

I was in your arms, thinking I'm the only one
I figured out the truth, then you built a fence
Building me a wall, thinking I'd change a bit
But I was a fool, struggled with your rules
Gods didn't see my pains so as my loving eyes
And someone way down here, loses someone dear.

The winner took it all, I have lost alone,
It simply is my pain, why should I complain.

But tell me, does it fun like we used to enjoy,
Does it feel the same, when you're with that one.
Somewhere deep inside, you must know I miss you,
But what can I say, rules must be obeyed,
You'll always decide the likes of me abide,
Standing beyond you by always staying low.

The game is on again, with another love or friend,
A big thing or a small, you have taken it all.

I don't wanna ask, if you get it too bad,
And I understand, you won't take my hand.
I apologize, if I made you feel bad,
seeing me so tense, no self confidence.

What I see, 

The winner took it all... 
The winner took it all...

February 7, 2012

දුටුවා නුඹ කලකට පසු

නෙත් බරවිණි ඒ දසුනෙන්
කඳුළු නැතත් ඇහි පියණින්
ඔබේ රුවක් දුටු සැනෙකින්
මෑතදි ගත් ඒ රූපෙන්

දුටුවා මා අහම්බයෙන්
මුහුණු පොතේ ඔබෙ පිටුවෙන්
යාල්පානමට ගොස් ගත්
නුඹේ රුවේ ඡායාපත්

දුටුවේ මා නුඹව බොහෝ
කලකිනි මේ ලෙසින් වුවත්
ඉකි බිඳිනට ගත්තා යළි
මගේ හිතත් ආයෙ සොවින්

මතකයි සිව් වන දින අප
දුරුතු මහේ දෙවසරකට
පෙර මුලින්ම කතා කරා
මුහුණු පොතින් අද වගේම

ඒ වාගෙම අදත් අපිම
මුහුණු පොතේ බෝ කලකින්
ආගිය තොරතුරු ඇසුවේ
මා හිත දැඩි කරන් නොවේ

හිතුවේ නෑ කිසි ලෙසකින්
නුඹෙ'රු දුටු සැණින් මෙලෙසින්
මගෙ හිත ඉකි බිඳීවි යැයි
හීනෙන්වත් පෙර දවසේ

February 2, 2012

රිදවන මතකය

මතකය හැකි නම් මකා දමන්නට
සිටිනෙමි මා සතුටින් නිතැතින්
නැතිමුත් මා කළ වරදක් ඔබ හට
සමාව අයැදින්නම් නිතැතින්

නෙත් යුග රතු කර කඳුළු නොසැලුවට
සිත් පතුලෙන් මා බෝ හැඬුවා
නුඹ ඉඳ හිට මට කතා කරන කොට
නෙත් කඳුලෙන් පුරවා හැඬුවා

මොහොතක් පාසා ගතවෙන කාලය
ඔබ සිහි ගන්වා හිත රිදවයි
මා ඔබ හා සිට කල ඒ ආලය
මා, ඔබ දෙදෙනම නිති රිදවයි

නොදැක නුඹේ රුව මාස් ගණන් මා
මතකෙන් නුඹ සිහි කර උන්නා
නින්දට ගොස්, අවදිව යලි සැතපී
යහනට එන තුරු මා උන්නා

January 30, 2012

සිඳලූ නුඹ පැතුමන්

මතකද නුඹ මට කීවා දවසක
මතු යම් දිනයක මා දකිනා සඳ
මාගේ දරුවෙකු නුඹ තුරුලට ගෙන
නලවනු රිසි ලෙස හොවා නිතඹ මත

කෙලෙසින් නුඹ පැතුමන් ඉටු කරමිද
ඒ දරුවන් නුඹගේ නොවෙනා කල
නුඹ අමතක කර කෙලෙසින් යන්නද
හිත නොම දේ වෙන ගමනක් යන්නට

මට නොලැබෙන නුඹගේ ඔය සිනහව
සිතින් මවා හඬනා නිති මා නෙත
නුඹව සොයයි කිමිදී මතකය තුල
දිවියේ නැතිමුත් උම්මත්තක ලෙස

හැරදා ගියමුත් ඔබ මා ඒ දින
මා හැර නොගියෙමි ඔබ කිසි ලෙසකින
නුඹෙ ඒ පැතුමන් ඉටු නොම කරමින
මිය යමි මා දීගෙක නොයමින් වෙන
"නිශාන්තයේ හසරැල්ල" කවි පන්තියෙහි සඳහන් වන පුද්ගලයන් හා ස්ථාන මනඃකල්පිත බවත් නිර්මිත ආදර අන්දරයක් බවත් සලකන්න.

Make it clear that all the characters and the places mentioned in the poetic love story, "Nishanthaye Hasaralla" are fictitious and a creation.